Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус
< ҚР Салық кодексi

ҚР Салық кодексi
656-бап. Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылауСт. 656 ҚР Салық кодексi N 99-IV от 10.12.2008 жылғы1. Салық органдары осы бапта белгіленген тәртіппен уәкiлеттi мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдардың қызметiне бақылауды жүзеге асырады. 

Уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың қызметiне бақылау бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндiрiлiп алынуы және уақтылы аударылуы, сондай-ақ салық органдарына мәліметтердің дәйекті және уақтылы табыс етілуі мәселелерi бойынша жүзеге асырылады. 

Жергілікті атқарушы органдардың қызметiне бақылау бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндiрiлiп алынуы және уақтылы аударылуы, салық органдарына мүлік, көлік құралдары салығы, жер салығы және басқа да міндетті төлемдер бойынша мәліметтердің дәйекті және уақтылы табыс етілуі мәселелерi бойынша жүзеге асырылады. 

Уәкілетті орган белгiлеген нысан бойынша салық органдарының бақылауды тағайындау туралы шешiмi (бұдан әрі – шешім) уәкiлеттi мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі осы баптың мақсатында – уәкілетті мемлекеттік органдар) қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшiн негiз болып табылады, онда мынадай деректемелер қамтылады: 

1) шешiмнiң салық органдарында тiркелген күнi мен нөмiрi; 

2) уәкiлеттi мемлекеттiк органның толық атауы және сәйкестендiру нөмiрi; 

3) бақылау тағайындау негiздемесi; 

4) бақылауды жүзеге асыратын салық органдарының лауазымды адамдарының, сондай-ақ осы бапқа сәйкес бақылау жүргiзуге тартылған басқа да мемлекеттiк органдар мамандарының лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң атын (олар болған жағдайда); 

5) бақылау жүргiзу мерзiмi; 

6) бақылау кезеңі; 

7) бақылау жүргізу мәселелері; 

8) уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiммен танысқаны және оны алғаны туралы белгiсi қамтылады. 

Шешім бақылау жүзеге асырыла басталғанға дейін құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы статистикалық қызметті өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік органда мемлекеттік тіркелуге жатады. 

2. Шешiмде көрсетiлген салық органдарының лауазымды адамдары, осы бапқа сәйкес бақылау жүргiзуге тартылған өзге де тұлғалар және уәкiлеттi мемлекеттiк органдар бақылауға қатысушылар болып табылады. 

Уәкiлеттi мемлекеттiк органдар бақылауды жүзеге асырған кезде салық органдарына бақылау жасау үшiн қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi алуына, салық органдары лауазымды адамдарының салық салу объектiлерiн зерттеп-тексеруге кiруiне жәрдем жасайды. 

Бұл ретте уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың бақылауы салық және басқа да мiндеттi төлемдердiң бiр түрi бойынша және бiрнеше түрi бойынша да бiр мезгiлде жүргiзiлуi мүмкiн. 

Құжаттар мен мәліметтер алуға, сондай-ақ салық салынатын объектілерді зерттеп-тексеруге кедергi жасалған кезде, салық органдарының лауазымды адамдарының бақылау жүргізу үшін кiруге жіберiлмегенi туралы акт жасалады. 

Салық органдарының лауазымды адамдарының бақылау жүргізу үшін кiруге жіберiлмегенi туралы актiге бақылау жүргізетін салық органының және уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамдары қол қояды. Көрсетiлген актiге қол қоюдан бас тартқан кезде уәкілетті мемлекеттік орган бас тарту себебi туралы жазбаша түсiнiктеме беруге мiндеттi. 

Уәкілетті мемлекеттік орган шешімнің данасын (көшірмесін) алған күн немесе уәкілетті мемлекеттік органның шешімге қол қоюдан бас тартуы туралы акт жасалған күн бақылау жүргiзудiң басталуы болып есептеледi. 

Уәкілетті мемлекеттік орган шешімінің данасына қол қоюдан бас тартқан жағдайда, бақылау жүргiзетiн салық органының қызметкерi куәгерлердi (кемінде екеу) тарта отырып, қол қоюдан бас тарту туралы акт жасайды. Бұл ретте қол қоюдан бас тарту туралы актiде: 

1) оның жасалған орны мен күнi; 

2) акт жасаған салық органының лауазымды адамының тегi, аты және әкесiнiң аты (ол болған жағдайда); 

3) тартылған куәгерлердiң тегi, аты және әкесiнiң аты (ол болған жағдайда), жеке куәлiгiнiң нөмiрi, тұрғылықты жерiнiң мекенжайы; 

4) шешімнің нөмiрi, күнi, уәкілетті мемлекеттік органның атауы, оның сәйкестендiру нөмiрi; 

5) шешім данасына қол қоюдан бас тартудың мән-жайлары көрсетiледi. 

Уәкілетті мемлекеттік органның шешімді алудан бас тартуы салықтық тексерудің күшін жоюға негіз болып табылмайды. 

3. Бақылау жүргiзу мерзiмi уәкiлеттi мемлекеттiк органға бақылау тағайындау туралы шешiм тапсырылған күннен бастап отыз жұмыс күнiнен аспауға тиiс. Бақылау тағайындаған салық органы көрсетiлген мерзiмдi елу жұмыс күнiне дейiн ұзартуы мүмкiн. 

Уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметіне бақылау жылына бір реттен жиі жүзеге асырылмайды. 

4. Бақылау жүргiзу мерзiмiнiң барысы уәкiлеттi мемлекеттiк органға салық органының құжаттарды табыс ету туралы талаптарын тапсыру күнi мен уәкiлеттi мемлекеттiк органның бақылау жүргiзу кезiнде сұрау салынған құжаттарды табыс ету күнi арасындағы, сондай-ақ салық органының басқа аумақтық салық органдарына, мемлекеттiк органдарға, банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға және Қазақстан Республикасы аумағында қызметiн жүзеге асыратын өзге де ұйымдарға сұрау салу жiберiлген күн мен аталған сұрау салу бойынша мәлiметтер мен құжаттарды алған күн арасындағы уақыт кезеңiне тоқтатыла тұрады. 

5. Бақылау мерзiмiн тоқтата тұрған (қайта бастаған) кезде салық органдары уәкілетті мемлекеттік органдарға мынадай деректемелерді: 

1) бақылау жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру (қайта бастау) туралы хабарламаның салық органында тiркелген күнi мен нөмiрiн; 

2) салық органының атауын; 

3) тексерiлетiн уәкiлеттi органның толық атауы және сәйкестендiру нөмiрiн; 

4) тоқтатыла тұрған (қайта басталған) бұйрықтың күні мен тіркелген нөмірін; 

5) бақылауды тоқтата тұру (қайта бастау) қажеттігінің негіздемесін; 

6) бақылау жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру (қайта бастау) туралы хабарламаның тапсырылған және алынған күні туралы белгіні көрсете отырып, хабарлама жібереді. 

Бақылау мерзімін, кезеңін ұзарту, тоқтата тұру және (немесе) бақылауға қатысушылардың тізбесін өзгерту кезінде шешімге уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша қосымша шешім ресімделеді. 

6. Бақылау аяқталған кезде салық органының лауазымды адамы: 

1) бақылау жүзеге асырылған жердi, бақылау актiсi жасалған күндi; 

2) салық органының атауын; 

3) бақылау жүргiзген салық органының лауазымды адамдарының лауазымдарын, тектерiн, аттарын, әкелерiнiң аттарын (олар болған жағдайда); 

4) уәкiлеттi мемлекеттiк органның толық атауын, сәйкестендiру нөмiрiн және мекенжайын; 

5) уәкiлеттi мемлекеттiк орган басшысының және лауазымды адамдарының тектерiн, аттарын, әкелерiнiң аттарын (олар болған жағдайда); 

6) олардың келiсiмiмен және қатысуымен бақылау жүргiзiлген уәкiлеттi мемлекеттiк органның лауазымды адамдарының лауазымдарын, тектерiн, аттарын, әкелерiнiң аттарын (олар болған жағдайда); 

7) алдыңғы бақылау және бұрын анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қолданылған шаралар туралы мәлiметтердi; 

8) жүргiзiлген тексеру нәтижелерiн; 

9) бақылау жүргізуге тартылған басқа да мемлекеттiк органдардың мамандарының лауазымдарын, тектерiн, аттарын, әкелерiнiң аттарын (олар болған жағдайда) көрсете отырып, бақылау актiсiн жасайды. 

6-1. Уәкілетті мемлекеттік орган бақылау актісінің данасына қол қоюдан бас тартқан жағдайда, бақылауды жүзеге асыратын салық органы қызметкерi куәгерлердi (екіден кем емес) тарта отырып, қол қоюдан бас тарту туралы акт жасайды. Бұл ретте қол қоюдан бас тарту туралы актiде: 

1) оның жасалған орны мен күнi; 

2) актіні жасаған салық органының лауазымды адамының тегi, аты және әкесiнiң аты (бар болған жағдайда); 

3) тартылған куәгерлердiң тегi, аты және әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi, тұрғылықты жерi; 

4) шешімнің нөмiрi, күнi, уәкілетті мемлекеттік органның атауы, оның сәйкестендiру нөмiрi; 

5) шешім данасына қол қоюдан бас тартудың мән-жайлары көрсетiледi. 

7. Бақылаудың нәтижелерi бойынша анықталған бұзушылықтар болған кезде, салық органдары Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы талап қояды. 

Салық органының уәкiлеттi мемлекеттiк органға бақылау актiсiнде көрсетiлген соңғысының бұзушылықтарды жою қажеттiгi туралы қағаз жеткізгіште жiберген хабарламасы Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықты жою туралы талап (бұдан әрi – талап) деп танылады. Талап нысанын уәкілетті орган белгiлейдi. 

Талапта: 

уәкiлеттi органның толық атауы; 

сәйкестендiру нөмiрi; 

талапты жiберу үшiн негiз; 

талап жiберiлген күн; 

уәкiлеттi мемлекеттік орган бюджетке өндiрiп алуға жататын сома көрсетiледi. 

Тексерілетін уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiрiншi басшысына (бiрiншi басшының орнындағы адамға) бақылау актiсiн табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей, талап өз қолын қойғызып не оны жiберу және алу фактісін растайтын өзге тәсiлмен жiберiлуге тиiс. 

Талапты уәкiлеттi мемлекеттiк орган оны тапсырған (алған) күннен бастап отыз жұмыс күнi iшiнде орындауға тиiс. 

8. Бақылау нәтижесi бойынша анықталған салық берешегi сомаларын өндiрiп алуды салық және бюджетке төленетін басқа мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндiрiлiп алынуы және уақтылы аударылуы үшiн жауапты уәкiлеттi мемлекеттiк органдар жүзеге асырады. 

9. Уәкiлеттi мемлекеттiк органдар салық және бюджетке төленетін басқа мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндiрiлiп алынуы және уақтылы аударылуы, сондай-ақ мәліметтердің салық органдарына дәйекті және уақтылы табыс етілуі үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. 

Ескерту. 656-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2012.01.01 қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.11.2014 № 257-V (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

92-тарау. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРГЕ КӨМЕК


Статья 1 ...654 655 656 657 658 ...688

Перейти к статьеДобавить комментарий к 656-бап ҚР Салық кодексi N 99-IV от 10.12.2008 жылғы