Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Лицензиялау туралы
32-бап. Қаржы саласындағы қызметтi және қаржы  ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметтi  лицензиялау

Ст. 32 Лицензиялау туралы


Утратил силу
Қызметтiң мына түрлерiмен айналысу үшiн лицензияның болуы талап етiледi:

1) банк операциялары:

заңды тұлғалардың депозиттерiн қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргiзу;

жеке тұлғалардың депозиттерiн қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргiзу;

банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттiк шоттарын ашу және жүргiзу;

банктердiң жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашуы және жүргiзуi, оларда осы тұлғаға тиесiлi тазартылған қымбат бағалы металдар мен қымбат металдардан жасалған монеталарының физикалық мөлшерi көрсетiледi;

кассалық операциялар: банктер мен Ұлттық почта операторының қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта есептеудi, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдауы және беруi;

аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемi мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау. Аударым операциясын жүзеге асыруға лицензия банктерге және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабының 6-1-тармағында аталған заңды тұлғаларға ғана берiледi;

есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдерiн және өзге де борыштық мiндеттемелерiн есепке алу (дисконт);

банктiк қарыз операциялары: банктiң, ипотекалық ұйымның немесе агроөнеркәсiптiк кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтiң еншiлес ұйымдарының төлем жасалу, мерзiмдiк және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер беруi;

шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;

банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау;

төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау;

аккредитив ашу (шығару) мен оны растау және ол бойынша мiндеттемелердi орындау;

ақшалай нысанда орындау көзделетiн банк кепiлдiктерiн беру;

үшiншi тұлғалар үшiн ақшалай нысанда орындау көзделетiн банктiк тапсырмалар мен өзге де мiндеттемелердi беру;

2) банктер жүзеге асыратын өзге де операциялар:

тазартылған қымбат бағалы құйма металдарды (алтын, күмiс, платина, платина тобының металдары), қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепiлге қабылдау, есепке алу, сақтау және өткiзу;

құрамында қымбат бағалы металдар мен қымбат бағалы тастар бар зергерлiк бұйымдарды сатып алу, кепiлге қабылдау, есепке алу, сақтау және өткiзу;

вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдердi инкассоға қабылдау, төлеушiнiң вексельдерге ақы төлеуi жөнiнде қызметтер көрсету, сондай-ақ домицильдендiрiлген вексельдерге ақы төлеу, делдалдық тәртiппен вексельдердiң акцептi;

лизингтiк қызметтi жүзеге асыру;

меншiктi бағалы қағаздарды (акциялардан басқа) шығару;

факторингтiк операциялар: төлем жасамау тәуекелiн қабылдай отырып, сатып алушыдан тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) ақы төлеудi талап ету құқығын иелену;

форфейтингтiк операциялар (форфейтер): сатушыға айналымсыз жолмен вексель сатып алу арқылы тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алушының борыштық мiндеттемесiне ақы төлеу;

сенiмгерлiк операциялар: сенiмгердiң мүддесiне орай және тапсырмасы бойынша ақшаларды ипотекалық қарыздар және тазартылған қымбат бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;

сейфтiк операциялар: сейф жәшiктерiн, шкафтар мен үй-жайларды жалға берудi қоса алғанда, клиенттердiң құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау жөнiндегi қызметтер;

2-1) ислам банктерi жүзеге асыратын банк операциялары:

жеке және заңды тұлғалардың талап етiлгенге дейiн процентсiз депозиттерiн қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу және жүргiзу;

жеке және заңды тұлғалардың инвестициялық депозиттерiн қабылдау;

банктiк заем операциялары: ислам банкiнiң мерзiмдiлiк, қайтарымдылық талаптары бойынша және сыйақы алмай ақшалай нысанда кредиттер беруi;

кәсiпкерлiк қызметтi мынадай түрде қаржыландыру: коммерциялық кредиттi бере отырып, сауда делдалы ретiнде сауда қызметiн қаржыландыру;

заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу жолымен және (немесе) әрiптестiк талаптары бойынша өндiрiстiк және сауда қызметiн қаржыландыру;

лизинг (жалдау) талаптары бойынша инвестициялық қызмет;

ислам банкiнiң банк операцияларын жүргiзу кезiндегi агенттiк қызмет;

3) "өмiрдi сақтандыру" саласы бойынша мынадай сақтандыру сыныптары шегiнде:

өмiрдi сақтандыру;

аннуитеттiк сақтандыру;

4) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша мынадай сақтандыру сыныптары шегiнде:

жазатайым оқиғалардан сақтандыру;

ауру жағдайына арналған сақтандыру;

автомобиль көлiгiн сақтандыру;

темiр жол көлiгiн сақтандыру;

әуе көлiгiн сақтандыру;

су көлiгiн сақтандыру;

жүктердi сақтандыру;

осы тармақшаның төртiншi-сегiзiншi абзацтарында көрсетiлген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру;

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру;

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру;

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру;

осы тармақшаның оныншы - он екiншi абзацтарында

көрсетiлген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру;

қарыздарды сақтандыру;

ипотекалық сақтандыру;

кепiлдiктер мен кепiлдемелердi сақтандыру;

осы тармақшаның он төртiншi, он бесiншi, он алтыншы және он сегiзiншi абзацтарында көрсетiлген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру;

өзге де қаржы шығындарынан сақтандыру;

сот шығыстарын сақтандыру;

титулдық сақтандыру;

5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын мiндеттi сақтандыру түрлерi:

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру; Z030446

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру; Z030444

 жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру;

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру; Z030440

туроператор мен турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру; Z030513

  өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру;

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру; Z040580

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру; Z050030

мiндеттi экологиялық сақтандыру жөнiндегi қызмет;

6) қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет.

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру ұйымының тек "жалпы сақтандыру" саласында ғана сақтандырудың барлық сыныптары бойынша қайта сақтандыру жөнiнде лицензия алуға және қызметтi жүзеге асыруға құқығы бар.

"Өмiрдi сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру ұйымының тек "өмiрдi сақтандыру" саласында ғана сақтандырудың барлық сыныптары бойынша қайта сақтандыру жөнiнде лицензия алуға және қызметтi жүзеге асыруға құқығы бар.

Қайта сақтандыру жөнiндегi лицензия негiзiнде қызметтiң ерекше түрi ретiнде қайта сақтандыруды жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы "өмiрдi сақтандыру" және "жалпы сақтандыру" салаларындағы сақтандырудың барлық сыныптары бойынша қайта сақтандыруды жүзеге асыруға құқылы;

7) сақтандыру брокерiнiң қызметi;

 8) тәуелсiз актуарий ретiнде қызметтi жүзеге асыратын және тiзбесi мен оларға қойылатын талаптарды қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген актуарийлердiң халықаралық қауымдастықтарының мүшелерi болып табылатын адамдардың қызметiн қоспағанда, сақтандыру нарығындағы актуарийлiк қызмет;

9) брокерлiк қызмет;

10) дилерлiк қызмет;

 11) алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;

12) инвестициялық портфелдi басқару жөнiндегi қызмет;

13) зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызмет;

14) кастодиан қызметi;

15) трансфер-агенттiк қызмет;

16) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен жасалатын сауданы ұйымдастыру жөнiндегi қызмет;

16-1) қаржы құралдарымен мәмiлелер бойынша клиринг қызметi;

17) зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызмет;

18) мемлекет қатысатын кредиттiк бюроның қызметiн қоспағанда, кредиттiк бюроның қызметi.

  Ескерту. 32-бапқа өзгерту енгiзiлдi - ҚР 2009.02.12 N 133-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-баптан қараңыз), 2009.07.11 N 185-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.12.30 № 234-IV(2010.08.09 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2010.07.15 N 338-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз) Заңдарымен.  
Статья 1 ...30 31 32 33 34 ...52

Перейти к статье


Добавить комментарий к 32-бап Лицензиялау туралы