Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус
< ҚР Салық кодексi

ҚР Салық кодексi
224-бап. Жеңiлдiктi салық салынатын мемлекетте алынған табысСт. 224 ҚР Салық кодексi N 99-IV от 10.12.2008 жылғы
1. Осы баптың мақсаты үшін бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін: 

1) жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген; 

2) жарғылық капиталының немесе дауыс беретін акцияларының 10 және одан да көп пайызы тiкелей немесе жанама түрде Қазақстан Республикасының резидентіне тиесілі болатын бейрезидент заңды тұлға жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезидент болып табылады. 

Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте (мемлекеттерде) орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезиденттердің табысының бір бөлігі салық салынатын табысына қосылуға жатады, ал салық салынатын табыс болмаған жағдайда, осындай бейрезиденттердің жарғылық капиталының немесе дауыс беретін акцияларының 10 және одан да көп пайызы тiкелей немесе жанама түрде тиесілі Қазақстан Республикасы резидентінің залалын азайтады. 

Осы тармақтың ережелері қатысу үлесі тікелей немесе жанама түрде 10 және одан да көп пайызды құрайтын заңды тұлғаны құрмайтын, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың басқа нысандарына резиденттің қатысуына да қолданылады. 

Осы тармақтың ережелері резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезиденттің жарғылық капиталына жанама түрде қатысуына және (немесе) резиденттің басқа резидент арқылы жүзеге асырылатын осындай бейрезиденттің дауыс беретін акцияларына жанама түрде иелік етуіне қолданылмайды. 

Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезиденттердің салық салынатын табысына қосуға жататын табысының, ал салық салынатын табысы болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы резидентінің залалын азайтатын бір бөлігі резиденттің осындай бейрезидент заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін және (немесе) дауыс беретін акцияларына иелік ету үлесін (бұдан әрі – шоғырландырылатын пайда) ескере отырып, мынадай формула бойынша айқындалады: 

П = П1 х Ү1 + П2 х Ү2 + ... + Пn х Үn, мұнда: 

П – шоғырландырылатын пайда; 

П1, П2, Пn – жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір бейрезиденттің жеке қаржылық есептілігінде танылған салық салу кезеңінен кейінгі есепті кезең пайдасының сомасы; 

Ү1, Ү2, Үn – резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір бейрезиденттің жарғылық капиталына резиденттің тікелей немесе жанама түрде қатысу үлесі немесе резиденттің осындай бейрезиденттің дауыс беретін акцияларына тікелей немесе жанама түрде иелік ету үлесі. 

Осы баптың мақсатында ұзақтығы осы Кодекстің 148-бабына сәйкес айқындалатын есепті салық кезеңінің ұзақтығына сәйкес келетін кезең есепті кезең болып танылады. 

Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте және Қазақстан Республикасында ұзақтық немесе есепті кезең мен осы Кодекстің 148-бабына сәйкес айқындалатын есепті салық кезеңінің басталатын және аяқталатын күндері сәйкес келмеген жағдайда, салық төлеуші түзету коэффициенттерін (К1, К2) қолдану арқылы табыстың мөлшерін былайша түзетуге міндетті: 

П1, П2, Пn = Пу х К1 + Пу+1 х К2, 

К1 = СК (СР)1 

СК (СР)3, 

К2 = СК (СР)2 

СК (СР)3, 

мұнда: 

П1, П2, Пn - жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір бейрезиденттің жеке қаржылық есептілігінде танылған салық салу кезеңінен кейінгі есепті кезең пайдасының сомасы; 

СК (СР)1 – Қазақстан Республикасында есепті салық кезеңінің шеңберіне кіретін, жеңілдікті салық салынатын мемлекетте бір есепті кезеңдегі айдың саны; 

СК (СР)2 – Қазақстан Республикасында есепті салық кезеңінің шеңберіне кіретін, жеңілдікті салық салынатын мемлекетте кезекті есепті кезеңдегі айдың саны; 

СК (СР)3 – жеңілдікті салық салынатын мемлекетте есепті кезеңдегі айдың жалпы саны; 

Ту – жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезиденттің осындай мемлекетте бір есепті кезең үшін салық салынғаннан кейін табысының бір бөлігі Қазақстан Республикасында есепті салық кезеңіне қосылатын сомасы; 

Ту+1 - жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезиденттің осындай мемлекетте басқа есепті кезең үшін салық салынғаннан кейін бір бөлігі Қазақстан Республикасында есепті салық кезеңіне қосылатын табысының сомасы. 

Осы баптың мақсатында резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезиденттің жарғылық капиталына жанама түрде қатысу немесе дауыс беретін акцияларына жанама түрде иелік ету үлесі (бұдан әрі – жанама түрде қатысу немесе иелік ету үлесі) мынадай формула бойынша айқындалады: 

Х = Х1 * Х2 * ... * Хn * 100; 

мұнда: 

Х – жанама түрде қатысу немесе иелік ету үлесі, пайызбен; 

Х1 – резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезиденттің жарғылық капиталына тікелей түрде қатысу немесе резиденттің осындай бейрезиденттің акцияларына тікелей түрде иелік ету коэффициенті; 

X2,..., Хn – жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір бейрезиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген басқа бейрезиденттің жарғылық капиталына тікелей түрде қатысу немесе жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір бейрезиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген басқа бейрезиденттің акцияларына тікелей түрде иелік ету коэффициенті. 

2. Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір бейрезиденттің салық салынғаннан кейінгі есепті кезеңнің пайда сомасы осындай бейрезиденттің жеке қаржылық есептілігімен расталуға тиіс, оның бір бөлігі Қазақстан Республикасында резиденттің салық салынатын табысына енгізілуі тиіс, ал салық салынатын табыс болмаған жағдайда оның залалын азайтатын пайда бөлігіне осы баптың 1-тармағына сәйкес айқындау кезінде есептеледі. 

Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір бейрезиденттің пайдасын оның жеке қаржы есептілігінің деректері бойынша осы баптың ережесін қолдану мақсатында Қазақстан Республикасының резиденті осындай есептілік жасалған есепті кезең үшін валюта айырбасының орташа арифметикалық нарықтық бағамын қолдана отырып, теңгемен қайта есептейді. 

РҚАО-ның ескертпесі!

3-тармақ 2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі (ҚР 2011.07.21 N 467-IV Заңының 9-б. қараңыз).

3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген резидент есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірмей өзінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына өзі жасаған жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген, жарғылық капиталының немесе дауыс беру акцияларының 10 және одан да көп пайызы оған тікелей немесе жанама тиесілі бейрезиденттер туралы анықтаманы табыс етуге міндетті. Мұндай анықтамада бейрезидент заңды тұлғалардың атауы туралы деректер, бар болса олардың инкорпорация еліндегі салықтық тіркеу нөмірлері (немесе оның аналогы), инкорпорация еліндегі мемлекеттік тіркеу нөмірлері (немесе оның аналогы) көрсетілуге тиіс. 

Осы баптың 1-тармағында көрсетілген резидент нотариат куәландырған қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасын қоса тіркей отырып, мынадай құжаттардың: 

1) резидент заңды тұлғаның шоғырландырылған қаржылық есептілігінің (егер резидент заңды тұлғаның жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген еншілес ұйымы болған жағдайда); 

2) жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір бейрезиденттің жеке қаржылық есептілігінің; 

3) егер жоғарыда аталған тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамалық актілерінде осындай қаржылық есептілікке аудит жүргізу міндетті деп белгіленген жағдайда, осы тармақта көрсетілген әрбір қаржылық есептілікке аудиторлық есептің көшірмелерін де беруге міндетті. 

4. Егер шет мемлекет немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігі мынадай талаптардың бiрiне сай келген жағдайда: 

1) мұндай мемлекетте немесе әкімшілік-аумақтық бірлікте табыс салығының мөлшерлемесі 10 пайыздан аз мөлшердi құраса; 

2) мұндай мемлекетте немесе әкімшілік-аумақтық бірлікте қаржы ақпаратының құпиялылығы туралы заңдар немесе мүлiктiң, кірістің нақты иесі немесе заңды тұлғаның (компанияның) нақты иелерi, қатысушылары, құрылтайшылары, акционерлерi туралы құпияны сақтауға мүмкiндiк беретiн заңдар болса, ол жеңілдікті салық салынатын мемлекет деп танылады. Уәкiлеттi орган шет мемлекеттiң немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігінің құзыреттi органынан аталған халықаралық шартта алмасу көзделген мәлiметтердi беруден жазбаша бас тартуды алған немесе шет мемлекеттiң немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігінің құзыреттi органы мұндай мәлiметтердi уәкiлеттi орган тиiстi сауалды жiбергеннен кейiн екi жылдан астам уақыт iшiнде бермеген жағдайларды қоспағанда, осы тармақшаның ережелерi Қазақстан Республикасы құзыреттi органдар арасында ақпарат алмасу туралы ережелердi көздейтiн халықаралық шарт жасасқан мемлекеттерге немесе мемлекеттердің әкімшілік-аумақтық бірліктеріне қатысты қолданылмайды. 

Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердiң тiзбесiн уәкілетті орган бекiтедi. 

РҚАО-ның ескертпесі!

5-тармақ 2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі (ҚР 2011.07.21 N 467-IV Заңының 9-б. қараңыз).

5. Осы баптың ережелерi Қазақстан Республикасы резидентке берген және (немесе) резидент үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жеңiлдiктерге, инвестициялық салық преференцияларына, барынша қолайлылық режимiне, сондай-ақ осы Кодексте көзделгендерден неғұрлым қолайлырақ өзге де салық салу шарттарына қарамастан қолданылады. 

Ескерту. 224-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
 


Статья 1 ...222 223 224 225 226 ...688 

Перейти к статье


Добавить комментарий к 224-бап ҚР Салық кодексi N 99-IV от 10.12.2008 жылғы